PROBOT resultater

PROBOTIC viser resultater fra langsiktig testing

February 14, 2024

PROBOTIC viser resultater fra langsiktig testing

Introduksjon

For å møte utfordringene med begroing i akvakultur, har PROBOTIC banet vei med utviklingen av PROBOT, en autonom undervanns drone. Denne patenterte teknologien er en preventiv metode for å håndtere problemet med begroing, som har en rekke ugunstige effekter på fiskehelsen og miljøet. Denne artikkelen oppsumerer og viser bilder fra to spesifikke tester gjennomført i 2023, som viser resultater fra bruken av PROBOT i nøter som er i bruk i kommersiell produksjon.

Test 1: "Tilbakeslåing av hydroide-infeksjon i impregnerte nøter"

Bakgrunn og Metodikk

I november 2023 startet PROBOTIC sine første kommersiell leveranse med tjenesten REN NOT for en kunde som opererer med en impregnert not som allerede viste tegn på hydroide begroing. Tilnærmingen inkluderte målrettede rengjøringstester på deler av noten, ledsaget av grundig fotografisk dokumentasjon for å lette en direkte sammenligning og bevis på PROBOTs evne til å "slå-tilbake" allerede påbegynt begroing i form av hydroider. En etterfølgende gjennomgang tre måneder senere evaluerte PROBOTs kontinuerlige ytelse.

Resultater og Konsekvenser

Observasjoner fra 1. november 2023 illustrerte PROBOTs umiddelbare effektivitet i å ikke bare redusere begroing, men også fjerne påbegynt begroing, med en oppfølging i februar 2024 som bekreftet fortsatt ren not. Disse funnene understreker PROBOTs evne til å levere langsiktig og konstant ren not, selv under utfordrende forhold med hydroideoppblomstringer.

Net 1 - Probot 1

Picture above: 2023.11.01 Net condition Net 1. Before Probot operation, showing Hydrozoan biofouling

Picture above: 2024.02.14 - Net Condition Net 1. After first 3 months of use with Probot.

Net 2 - Probot 2

Picture above: 2023.11.01. Net condition Net 2. before starting Probot Operation
Picture above: 2023.11.01. Net Condition Net 2 after initial Probot operation ten times up and down.
Picure above: 2024.02.14. Net Condition Net 2. After 3 months of use with Probot.

Test 2: Preventative Maintenance on Decommissioned, Non-Impregnated Nets

Background and Methodology

A preventative cleaning operation was conducted over the summer of 2023 on a decommissioned, non-impregnated net. This test aimed to demonstrate the PROBOT's capabilities in pre-emptively managing biofouling, underscoring the potential for sustainable fish farming through early intervention.

Results and Implications

The effectiveness of the PROBOT-treated sections compared to the untreated areas was markedly evident by the end of the summer, illustrating the device's significant role in preventing biofouling and fostering healthier aquaculture environments.

Conclusion

The introduction and application of the PROBOT by PROBOTIC mark a pivotal advancement in tackling the challenges of biofouling within aquaculture. Through comprehensive testing on both impregnated and decommissioned nets, the efficacy of the PROBOT in ensuring net cleanliness and promoting sustainable aquaculture practices has been clearly demonstrated. As aquaculture continues to evolve, the adoption of innovative technologies like the PROBOT is crucial for enhancing environmental sustainability and improving fish health across global ecosystems.

Flere nyheter